LEDNINGSINFORMATION

Fokuserad, aktuell och relevant information

Ledningsinformation

Ledningssystem, affärsinformationssystem eller nyckeltal är lika viktiga för ledningsgruppen som instrumenten i flygplanets cockpit är för piloten eller fyren är för kaptenen.


Det är viktigt att den information om företagets resultat som ledningsgruppen får tillgång till ger insyn i aktuell status och förväntad framtida utveckling av de relevanta mått, som avgör om ledningsgruppen kan bekräfta att företaget är på rätt spår för att nå önskade mål, eller om korrigerande åtgärder behövs.

Företagets ägare eller investerare kommer också att kräva rapportering om andra prestationsmål och mått. Det här kan leda till att ledningsinformationen blir överväldigande, och att uppmärksamheten på viktiga nyckeltal minskar.

Det finns två typer av relevant ledningsinformation


1. Datapunkter som mäter de dominerande yttre faktorer som påverkar målen kan fastställas, så att rätt åtgärder kan vidtas i rätt tid

2. Datapunkterna anger i vilken utsträckning de centrala åtgärderna/processerna utförs på ett tillfredsställande sätt, så att korrigerande åtgärder kan genomföras i rätt tid.


Tillsammans talar de om för ledningen om korrigerande åtgärder behövs för att förbättra det interna genomförandet eller om anpassningar efter externa förändringar krävs för att uppnå målet.

Processen

När man skapar fokuserad och relevant ledningsinformation är det också viktigt att definiera indikatorer som mäter de faktiska åtgärder som leder till önskad förändring. Det kan handla om ”First time fix” eller ärendehanteringstid för ökad kundnöjdhet, samtal per handläggare, tid per samtal vid en servicedesk för att förbättra lönsamheten osv.

I de flesta fall har företagen redan de data som krävs. Det handlar därför om att definiera rätt datapunkter att samla in, att bygga upp en transparent rapportering, solid analys och en integrerad prognosprocess för att skapa fokuserad och relevant ledningsinformation.Hur kan vi hjälpa dig?


Ett företag har inte alltid överskottskapacitet eller resurser att ta ur den dagliga verksamheten för att driva den nödvändiga processen, och här kan SOLUTION CATALYST hjälpa ditt företag. Vi hjälper dig och din organisation genom hela processen med att identifiera relevanta data, bygga prognoser, rapporteringsprocesser och analysverktyg och metoder för att din ledningsgrupp ska få fokuserad och relevant ledningsinformation.

VI ERBJUDER BLAND ANNAT FÖLJANDE TJÄNSTER :
    • Identifiering av relevanta data
    • Definition av KPI
    • Skapande av prognosprocessen
    • Rapporter och rapporteringsprocesser
    • Val och implementering av system