Performance Management

Ett viktigt taktiskt och strategiskt verktyg.

Rätt korrelation

Incitamentsprogram är ett viktigt verktyg för att säkerställa att anställda och ledning arbetar mot samma mål. Därför är det viktigt att etablera ett direkt samband mellan företagets strategi och den målsättningsprocess som driver de anställdas motivation.


Rätt data

Ibland är det nödvändigt att gå längre än den omedelbara processen (definiera mål och meddela resultat osv.) om data för de mål som ledningen vill införliva inte finns tillgängliga, eller så finns de tillgängliga men informationen eller uppgifterna är inte tillräckligt tillförlitliga och korrekta för att användas för målberäkning i incitamentsprogrammen. Här finns ett behov av att granska företagens rapporteringsprocesser, så att den direkta kopplingen mellan den anställdes ersättning och företagets uppnående av de strategiska och finansiella målen kan fastställas.


Rätt mål

Även när företaget har tillgång till tillförlitliga och säkra data och information för att kunna utvärdera målresultaten är det viktigt att ledningen regelbundet granskar om varje individ har rätt mål och incitamentsmodeller för att stödja den strategiska och operativa inriktningen.

Rätt frekvens

Beroende på företagets bransch kan marknadens svarstid variera, och det kan vara värt att överväga om målperioden är korrekt, t.ex. om det ska vara månadsvis, kvartalsvis eller årligen. Utbetalningsfrekvensen kan vara månadsvis, kvartalsvis eller årsvis oberoende av målperioden, vilket kan ge de önskade beteenden som ledningen vill uppmuntra.För företag som inte har eller kan erbjuda aktieoptionsprogram kan ett incitamentsprogram med en målperiod på 2 till 3 år vara ett bra alternativ för att säkerställa att långsiktiga strategiska mål implementeras och att viktig kompetens behålls.

Hur kan vi hjälpa dig?

SOLUTION CATALYST erbjuder ditt företag analys av dina nuvarande incitamentsmodeller och deras anpassning till dina nuvarande kortsiktiga mål och långsiktiga strategier, och där luckor hittas får du alternativa förslag till nya incitamentsmål och -modeller. Vi kan också hjälpa ditt företag att testa incitamentsmålens tillförlitlighet och att implementera nödvändiga ändringar i dina datainsamlings- och rapporteringsstrukturer för att öka deras tillförlitlighet och noggrannhet som incitamentsmål


VI ERBJUDER BLAND ANNAT FÖLJANDE TJÄNSTER:
  • Korrelationsanalys
  • Identifiering av data
  • Definition av systemkrav
  • Fastställande av mål
  • Incitamentsystem
  • Resultatberäkning